កម្មវិធីទាញយកប័ណ្ណសារតាមអ៊ីនធឺណិត

កម្មវិធីទាញយកប័ណ្ណសារតាមអ៊ីនធឺណិត

ការទាញយកឯកសារ Zip, Rar, 7z យ៉ាងងាយស្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីរុករករបស់អ្នក។