និមិត្តសញ្ញា Itself Tools
itselftools
ឧបករណ៍ស្រង់ចេញប័ណ្ណសារ

ឧបករណ៍ស្រង់ចេញប័ណ្ណសារ

កម្មវិធីអនឡាញនេះងាយស្រួលប្រើកម្មវិធីបើកឯកសារបណ្ណសារ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបើក និងទាញយកឯកសារបណ្ណសារភ្លាមៗនៅក្នុងកម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នកដោយមិនចាំបាច់ផ្ញើពួកវាតាមអ៊ីនធឺណិត។

រូបភាពផ្នែក

ព័ត៌មានជំនួយ

តើអ្នកចង់បំប្លែងឯកសារបណ្ណសាររបស់អ្នកទៅជាទម្រង់ផ្សេងទៀតទេ? ប្រើ កម្មវិធីបម្លែងបណ្ណសារឥតគិតថ្លៃនេះ។ ដើម្បីបំប្លែងឯកសាររបស់អ្នក។

រូបភាពផ្នែកកម្មវិធីគេហទំព័រ