របៀបបើកឯកសារ APK

របៀបបើកឯកសារ APK

កម្មវិធីអនឡាញនេះគឺជាកម្មវិធីបើកឯកសារ apk ដ៏សាមញ្ញដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទាញយកឯកសារ apk ភ្លាមៗពីកម្មវិធីរុករករបស់អ្នក។ ឯកសារ apk របស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានផ្ញើតាមអ៊ីនធឺណិតដើម្បីបើក ដូច្នេះភាពឯកជនរបស់អ្នកត្រូវបានការពារ។