និមិត្តសញ្ញា Itself Tools
itselftools
របៀបបើកឯកសារ BZ2

របៀបបើកឯកសារ BZ2

កម្មវិធីអនឡាញនេះគឺជាកម្មវិធីបើកឯកសារ bz2 ដ៏សាមញ្ញដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទាញយកឯកសារ bz2 ភ្លាមៗពីកម្មវិធីរុករករបស់អ្នក។ ឯកសារ bz2 របស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានផ្ញើតាមអ៊ីនធឺណិតដើម្បីបើក ដូច្នេះភាពឯកជនរបស់អ្នកត្រូវបានការពារ។

រូបភាពផ្នែក

ព័ត៌មានជំនួយ

តើអ្នកចង់បំប្លែងឯកសារបណ្ណសាររបស់អ្នកទៅជាទម្រង់ផ្សេងទៀតទេ? ប្រើ កម្មវិធីបម្លែងបណ្ណសារឥតគិតថ្លៃនេះ។ ដើម្បីបំប្លែងឯកសាររបស់អ្នក។

រូបភាពផ្នែកកម្មវិធីគេហទំព័រ