របៀបបើកឯកសារ BZ2

របៀបបើកឯកសារ Bz2

កម្មវិធីអនឡាញនេះគឺជាកម្មវិធីបើកឯកសារ bz2 ដ៏សាមញ្ញដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទាញយកឯកសារ bz2 ភ្លាមៗពីកម្មវិធីរុករករបស់អ្នក។ ឯកសារ bz2 របស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានផ្ញើតាមអ៊ីនធឺណិតដើម្បីបើក ដូច្នេះភាពឯកជនរបស់អ្នកត្រូវបានការពារ។