របៀបបើកឯកសារ BZIP2

របៀបបើកឯកសារ Bzip2

កម្មវិធីអនឡាញនេះគឺជាកម្មវិធីបើកឯកសារ bzip2 ដ៏សាមញ្ញដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទាញយកឯកសារ bzip2 ភ្លាមៗពីកម្មវិធីរុករករបស់អ្នក។ ឯកសារ bzip2 របស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានផ្ញើតាមអ៊ីនធឺណិតដើម្បីបើក ដូច្នេះភាពឯកជនរបស់អ្នកត្រូវបានការពារ។