របៀបបើកឯកសារ CAB

របៀបបើកឯកសារ Cab

កម្មវិធីអនឡាញនេះគឺជាកម្មវិធីបើកឯកសារ cab ដ៏សាមញ្ញដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទាញយកឯកសារ cab ភ្លាមៗពីកម្មវិធីរុករករបស់អ្នក។ ឯកសារ cab របស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានផ្ញើតាមអ៊ីនធឺណិតដើម្បីបើក ដូច្នេះភាពឯកជនរបស់អ្នកត្រូវបានការពារ។