របៀបបើកឯកសារ GZ

របៀបបើកឯកសារ GZ

កម្មវិធីអនឡាញនេះគឺជាកម្មវិធីបើកឯកសារ gz ដ៏សាមញ្ញដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទាញយកឯកសារ gz ភ្លាមៗពីកម្មវិធីរុករករបស់អ្នក។ ឯកសារ gz របស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានផ្ញើតាមអ៊ីនធឺណិតដើម្បីបើក ដូច្នេះភាពឯកជនរបស់អ្នកត្រូវបានការពារ។