របៀបបើកឯកសារ GZIP

របៀបបើកឯកសារ Gzip

កម្មវិធីអនឡាញនេះគឺជាកម្មវិធីបើកឯកសារ gzip ដ៏សាមញ្ញដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទាញយកឯកសារ gzip ភ្លាមៗពីកម្មវិធីរុករករបស់អ្នក។ ឯកសារ gzip របស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានផ្ញើតាមអ៊ីនធឺណិតដើម្បីបើក ដូច្នេះភាពឯកជនរបស់អ្នកត្រូវបានការពារ។