របៀបបើកឯកសារ JAR

របៀបបើកឯកសារ JAR

កម្មវិធីអនឡាញនេះគឺជាកម្មវិធីបើកឯកសារ jar ដ៏សាមញ្ញដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទាញយកឯកសារ jar ភ្លាមៗពីកម្មវិធីរុករករបស់អ្នក។ ឯកសារ jar របស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានផ្ញើតាមអ៊ីនធឺណិតដើម្បីបើក ដូច្នេះភាពឯកជនរបស់អ្នកត្រូវបានការពារ។