របៀបបើកឯកសារ TAR.BZ2

របៀបបើកឯកសារ Tar.bz2

កម្មវិធីអនឡាញនេះគឺជាកម្មវិធីបើកឯកសារ tar.bz2 ដ៏សាមញ្ញដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទាញយកឯកសារ tar.bz2 ភ្លាមៗពីកម្មវិធីរុករករបស់អ្នក។ ឯកសារ tar.bz2 របស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានផ្ញើតាមអ៊ីនធឺណិតដើម្បីបើក ដូច្នេះភាពឯកជនរបស់អ្នកត្រូវបានការពារ។