របៀបបើកឯកសារ TAR.XZ

របៀបបើកឯកសារ Tar.xz

កម្មវិធីអនឡាញនេះគឺជាកម្មវិធីបើកឯកសារ tar.xz ដ៏សាមញ្ញដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទាញយកឯកសារ tar.xz ភ្លាមៗពីកម្មវិធីរុករករបស់អ្នក។ ឯកសារ tar.xz របស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានផ្ញើតាមអ៊ីនធឺណិតដើម្បីបើក ដូច្នេះភាពឯកជនរបស់អ្នកត្រូវបានការពារ។