របៀបបើកឯកសារ TGZ

របៀបបើកឯកសារ Tgz

កម្មវិធីអនឡាញនេះគឺជាកម្មវិធីបើកឯកសារ tgz ដ៏សាមញ្ញដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទាញយកឯកសារ tgz ភ្លាមៗពីកម្មវិធីរុករករបស់អ្នក។ ឯកសារ tgz របស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានផ្ញើតាមអ៊ីនធឺណិតដើម្បីបើក ដូច្នេះភាពឯកជនរបស់អ្នកត្រូវបានការពារ។