របៀបបើកឯកសារ WAR

របៀបបើកឯកសារ War

កម្មវិធីអនឡាញនេះគឺជាកម្មវិធីបើកឯកសារ war ដ៏សាមញ្ញដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទាញយកឯកសារ war ភ្លាមៗពីកម្មវិធីរុករករបស់អ្នក។ ឯកសារ war របស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានផ្ញើតាមអ៊ីនធឺណិតដើម្បីបើក ដូច្នេះភាពឯកជនរបស់អ្នកត្រូវបានការពារ។