របៀបបើកឯកសារ XZ

របៀបបើកឯកសារ Xz

កម្មវិធីអនឡាញនេះគឺជាកម្មវិធីបើកឯកសារ xz ដ៏សាមញ្ញដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទាញយកឯកសារ xz ភ្លាមៗពីកម្មវិធីរុករករបស់អ្នក។ ឯកសារ xz របស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានផ្ញើតាមអ៊ីនធឺណិតដើម្បីបើក ដូច្នេះភាពឯកជនរបស់អ្នកត្រូវបានការពារ។