របៀបបើកឯកសារ ZIP

របៀបបើកឯកសារ ZIP

កម្មវិធីអនឡាញនេះគឺជាកម្មវិធីបើកឯកសារ zip ដ៏សាមញ្ញដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទាញយកឯកសារ zip ភ្លាមៗពីកម្មវិធីរុករករបស់អ្នក។ ឯកសារ zip របស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានផ្ញើតាមអ៊ីនធឺណិតដើម្បីបើក ដូច្នេះភាពឯកជនរបស់អ្នកត្រូវបានការពារ។