របៀបបើកឯកសារ ZIPX

របៀបបើកឯកសារ Zipx

កម្មវិធីអនឡាញនេះគឺជាកម្មវិធីបើកឯកសារ zipx ដ៏សាមញ្ញដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទាញយកឯកសារ zipx ភ្លាមៗពីកម្មវិធីរុករករបស់អ្នក។ ឯកសារ zipx របស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានផ្ញើតាមអ៊ីនធឺណិតដើម្បីបើក ដូច្នេះភាពឯកជនរបស់អ្នកត្រូវបានការពារ។