Cách mở tệp GZIP

Cách Mở Tệp Gzip

Ứng dụng trực tuyến này là một công cụ mở tệp gzip đơn giản cho phép bạn trích xuất tệp gzip ngay từ trình duyệt của mình. Tệp gzip của bạn sẽ không được gửi qua internet để được mở để bảo vệ quyền riêng tư của bạn.