របៀបបើកឯកសារ 7Z

របៀបបើកឯកសារ 7Z

កម្មវិធីអនឡាញនេះគឺជាកម្មវិធីបើកឯកសារ 7z ដ៏សាមញ្ញដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទាញយកឯកសារ 7z ភ្លាមៗពីកម្មវិធីរុករករបស់អ្នក។ ឯកសារ 7z របស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានផ្ញើតាមអ៊ីនធឺណិតដើម្បីបើក ដូច្នេះភាពឯកជនរបស់អ្នកត្រូវបានការពារ។